Khamis, 12 Ogos 2010


PANDUAN KERJA KURSUS TINGKATAN SATU

BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

Tajuk

Bentuk muka bumi di kawasan kajian dan potensinya.

Senarai kandungan
 • Perkara/butiran
 • Halaman
Penghargaan
 • Sekolah/pengetua/guru
 • Ibu bapa/penjaga
 • Rakan-rakan
 • Pihak luar/responden
Pendahuluan

Menamakan kawasan kajian :
 • Sebab-sebab pemilihan kawasan
 • Tempoh masa kajian dijalankan
Objektif kajian

Hendaklah dikaitkan dengan kawasan kajian :
 • Bentuk muka bumi dan ciri-cirinya
 • Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia
 • Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia
 • Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
 • Langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
 • Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian
Kawasan Kajian

Menamakan kawasan kajian :
 • Latar belakang kawasan kajian
 • Perletakan kawasan kajian (pandang darat fizikal)
 • Lokasi kawasan kajian
 • Jarak dari bandar/pekan terdekat
Peta Kajian
 • Peta daerah (melampirkan satu peta daerah yang lengkap dengan tajuk, nama, lokasi kawasan kajian, arah mata angin dan bingkai)
 • Peta kawasan kajian (melukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap dengan tajuk, arah mata angin, kedudukan, simbol, petunjuk dan bingkai peta)
Kaedah Kajian
 • Pemerhatian
 • Temu bual
 • Soal selidik
 • Rujukan
Dapatan Kajian

Menamakan bentuk muka bumi

Bentuk muka bumi dan cirinya
 • Tanah tinggi
 • Tanah pamah
 • Pinggir laut
 • Saliran
Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia dan pembangunan kawasan kajian
 • Tanah tinggi (pelancongan/pertanian/perlombongan/pembalakan)
 • Tanah pamah (petempatan/perindustrian/pengangkutan/pertanian)
 • Pinggir laut (pelancongan/pelabuhan/perikanan)
 • Saliran (kegunaan domestik/pengairan/eko-pelancongan/hidroelektrik)
Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia
 • Tanah tinggi (cerun curam/batuan keras/tanah nipis/tanah runtuh/gelongsoran tanah/terpencil)
 • Tanah pamah (berpaya/tanih gambut/mudah banjir/sempit)
 • Pinggir laut (hakisan ombak/tebing curam/berpaya/berlumpur/berbatu)
 • Saliran (aliran deras/pencemaran air/cetek/sungai lebar)
Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
 • Hakisan tanah
 • Tanah runtuh
 • Pemendapan sungai
 • Sungai cetek
 • Pencemaran air
 • Pencemaran tanah
 • Pencemaran udara
 • Peningkatan kelajuan angin
 • Banjir/banjir kilat
 • Kepupusan flora dan fauna
 • Peningkatan suhu
 • Ekosistem terganggu
 • Kawasan tadahan terjejas
 • Perubahan lanskap
Langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
 • Penanaman semula
 • Tanaman tutup bumi
 • Membina tembok simen atau konkrit
 • Membina kolam 'takungan banjir'
 • Pasang sangkar berdawai
 • Bina perparitan
 • Petrol tanpa plumbum
 • Alat catalytic converter
 • Kaedah biologi
 • Banjir/banjir kilat
Rumusan

Rumusan dikaitkan dengan :
 • Objektif kajian
 • Cadangan/pendapat
 • Penerapan nilai dan unsur patriotisme
Lampiran
 • Surat pengenalan diri murid
 • Surat kebenaran membuat kajian
 • Surat makluman kepada ibubapa/penjaga
 • Surat kebenaran ibubapa / penjaga
 • Surat penghargaan
 • Borang temu bual
 • Borang soal selidik
 • Gambar/foto
 • Bahan daripada pelbagai sumber - majalah, akhbar, internet
Rujukan
 • Buku teks
 • Atlas
 • Buku rujukan
 • Internet
 • Artikel (majalah/jurnal/surat khabar/buletin)
 • Orang sumber

Tiada ulasan:

Catat Ulasan